Polityka Prywatności

Mając na uwadze Państwa prywatność, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”), pragnę Państwa poinformować w jaki sposób wykorzystywane są Państwa dane osobowe, kto jest ich administratorem oraz podmiotem przetwarzającym dane. W niniejszym dokumencie będą Państwo określani mianem „Użytkowników Serwisu”.
1. Administratorem danych osobowych (zwanym dalej: „Administrator”) jest Marek Pitucha prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Praktyka Lekarska Marek Pitucha”, pod adresami: ul. Włodarzewska 67, 02-384 Warszawa oraz ul. Wilcza 19/24, 00-544 Warszawa, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7132282565, REGON: 147312004, prowadzący stronę internetową pod adresem: drpitucha.com.
2. Administrator chroni dane osobowe Użytkowników Serwisu przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także przed innymi przypadkami ich ujawnienia, utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją poprzez odpowiednie zabezpieczenia systemowe i techniczne.
3. Administrator pozyskuje następujące dane osobowe od Użytkowników Serwisu:
A. Dane pozyskiwane automatycznie w trakcie korzystania z Serwisu:
– informacje o komputerze, w tym o adresie IP, lokalizacji geograficznej, typie i wersji przeglądarki oraz systemie operacyjnym;
– informacje o wizytach i korzystaniu z witryny drpitucha.com przez Użytkowników Serwisu; w tym źródło odesłań, długość wizyt, wyświetlenia stron i ścieżki nawigacji w witrynie;
B. Dane wprowadzane przez Użytkowników Serwisu:
1. informacje zawarte w wypełnianych przez Użytkownika Serwisu formularzach;
2. informacje niezbędne dla utworzenia konta Użytkownika Serwisu;
3. informacje zawarte we wszelkiej korespondencji przesyłanej drogą elektroniczną (e-mail/SMS) lub za pośrednictwem strony internetowej drpitucha.com.
4. Administrator przetwarza dane Osobowe Użytkowników Serwisu:
A. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu oraz w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług oferowanych w ramach Serwisu; dane przetwarzane są w czasie świadczenia usług;
B. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – dla zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu oraz Użytkowników Serwisu; dane przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy od ostatniej wizyty w Serwisie;
C. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu; dane przetwarzane będą przez okres wygaśnięcia poszczególnych roszczeń;
D. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach promocyjnych działalności Marka Pituchy prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Praktyka Lekarska Marek Pitucha”, za pośrednictwem środków takich jak poczta elektroniczna oraz numer telefonu; dane przetwarzane będą do czasu wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych;
E. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w zakresie i celu każdorazowo wskazanych w treści takiej zgody (np. w celach prowadzenia działań marketingowych); dane przetwarzane są do czasu wycofania zgody;
F. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celach prowadzenia bieżącej korespondencji oraz dla wykazania zgodności podejmowanych czynności z wymaganiami przepisów prawa, w szczególności RODO;
5. Odbiorcami danych osobowych mogą być:
– podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego np. sądy lub organy administracji publicznej, organy państwowe,
– podmioty świadczące usługi IT oraz dostarczające oprogramowanie informatyczne,
– biura rachunkowe świadczące usługi finansowo-księgowe,
– kancelarie prawne świadczące usługi doradztwa prawnego,
6. Niektórzy odbiorcy danych osobowych mogą mieć siedzibę poza Unią Europejską oraz w jurysdykcjach, które mogą zapewniać inny poziom ochrony prywatności. W takim przypadku Administrator podejmuje środki w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych. Przy przekazywaniu danych osobowych poza Unię Europejską Administrator opiera się na ważnych mechanizmach prawnych (np. Standardowych klauzulach umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską), zgodnie z Rozdziałem V RODO. Szczegóły, dotyczące zastosowanych środków dla konkretnego transferu można uzyskać kontaktując się w sposób wskazany w pkt 9 poniżej.
7. Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku cofnięcia zgody Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe Użytkownika Serwisu, które przetwarza wyłącznie na podstawie zgody. Jeśli dane osobowe Użytkownika Serwisu przetwarzane są również na innej podstawie niż ta zgoda, Administrator może je nadal przetwarzać na tej innej podstawie – dopóki ona zachodzi.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora, Użytkownikom Serwisu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych – w granicach określonych zgodnie z art. 15-22 RODO.
9. W celu skorzystania ze swoich praw, w tym wycofania zgód oraz w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych Użytkownik Serwisu może skontaktować się z Administratorem:
A. pisemnie, kierując korespondencję na adres prowadzonej przez Administratora działaloności gospodarczej tj.: „Praktyka Lekarska Marek Pitucha”, ul. Włodarzewska 67, 02-384 Warszawa;
B. elektronicznie, przesyłając wiadomość na adres email: kontakt@drpitucha.com
10. Ponadto każdemu Użytkownikowi Serwisu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z prawem.

Polityka Cookies

Ochrona Prywatności Użytkowników Serwisu niniejszej strony internetowej ma niebywałe znaczenie dla zapewnienie gwarancji bezpieczeństwa jej odwiedzających. Poniżej przedstawiamy Państwu Politykę Prywatności określającą zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika Serwisu, za pomocą plików Cookies, mających na celu między innymi realizację usług świadczonych drogą elektroniczną przez Marka Pituchę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Praktyka Lekarska Marek Pitucha”, pod adresem: ul. Włodarzewska 67, 02-384 Warszawa, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7132282565, REGON: 147312004, prowadzącego stronę internetową pod adresem: drpitucha.com.

Słownik pojęć

1. Administrator – oznacza Marka Pituchę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Praktyka Lekarska Marek Pitucha”, pod adresem: ul. Włodarzewska 67, 02-384 Warszawa, wpisaną do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7132282565, REGON: 147312004, prowadzącego stronę internetową pod adresem: drpitucha.com, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika Serwisu.
2. Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
3. Cookies – (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
4. Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
5. Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu.
6. Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie drpitucha.pl
7. Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu.

Rodzaje plików Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
3. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia Serwisu. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika Serwisu.
4. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika Serwisu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika Serwisu. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika Serwisu.
5. Użytkownik Serwisu ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

Cele wykorzystywania plików Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika Serwisu oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu;
– rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;
– zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
– rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
– zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika Serwisu i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik Serwisu.
2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki;
– optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do:
– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
– poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników Serwisu na strony internetowe Serwisu.
4. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
5. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
6. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
7. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych Google, Facebook, Instagram.

Przechowywanie i dostęp do plików Cookies.

1. Użytkownik Serwisu ma możliwość samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Logi serwera

1. Dane podlegające logowaniu w warstwie serwerowej, wykorzystywane są wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
– czas nadejścia zapytania,
– czas wysłania odpowiedzi,
– nazwę stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
– adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika Serwisu (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
– informacje o przeglądarce użytkownika,
– informacje o adresie IP.
3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.